KEMPTON
Ernest Frederick (1868 - 1931)
Thomas William (1902 - 1975)