KINGTON
Ann (1765 - )
Ann (1793 - 1832)
Frederick (circa 1740 - )
Frederick (1794 - )
Jane Shortland (1797 - )
Sophia (1812 - 1844)
Thomas (1768 - circa 1853)
Thomas (1795 - 1797)
William (1802 - )